Partia Demokratike e Kosovës
TOLERANCA DHE MIRËKUPTIMI
TOLERANCA DHE MIRËKUPTIMI NDËRETNIK

- PDK angazhohet për barazinë e të gjithë qytetarëve para ligjit, pa marrë parasysh përkatesinë e tyre nacionale, fetare apo racore.

- PDK do të mbrojë dhe garantojë të drejtat dhe liritë e pakicave kombëtare që jetojnë në Kosovë, në pajtim me standardet që dalin nga Konventat ndërkombëtare.