5 prioritete thelbësore të KQM-së


Diplomaci Aktive dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar: Kosova e së ardhmes duhet të jetë e integruar në strukturat euro-atlantike, të ketë një diplomaci aktive, që i ndjekë interesat kombëtare e shtetërore duke e forcuar bashkëpunimin ndërshqiptar.

-Shëndetësi Cilësore dhe Dinjitet Njerëzor: Një Kosovë e zhvilluar dhe me mundësi për të gjithë është e mundur, vetëm kur merr për bazë dimensionin social të një shoqërie të shëndoshë dhe me përkujdesje për ata që kanë nevojë.

-Kulturë dhe Kapital Njerëzor Konkurrues: Kosova e së ardhmes duhet të ofrojë mundësi për të rinjtë, duke hartuar politika qeverisëse për një kapital njerëzor konkurrues, jo vetëm në parametra të brendshëm, por edhe për tregun dhe konkurrencën globale.

-Rend Publik dhe Siguri Qytetare: Për një Kosovë të së ardhmes, parakusht është sundimi i ligjit, një drejtësi e paanshme dhe efikase, një rend publik i sigurt dhe në shërbim të secilit. Një siguri kombëtare e qëndrueshme dhe një koncept i mbrojtjes, i aftë për t’iu përgjigjur dinamikave të sigurisë në kohën tonë.

-Ekonomi Transformuese, Digjitale dhe e Gjelbër: E ardhmja e Kosovës duhet të ketë në themelet e veta një ekonomi transformuese, digjitale dhe të gjelbër.

Cka është Kabineti Për Qeverisje të Mirë?

Të dashur bashkëqytetarë,

Partia Demokratike e Kosovës ka një trashëgimi të madhe e domethënëse në projektet kombëtare të lirisë, pavarësisë dhe shtet-ndërtimit, ndërsa nga sot, me një frymë të re dhe me shikim kah e ardhmja, ne po vazhdojmë në një rrugëtim të ri dhe tejet të rëndësishëm për vendin dhe qytetarët, atë të shpresës dhe perspektivës. Në një klimë politike kur sfidat janë të forta e qeverisja është e dobët, kur demokracia po rrezikohet dhe e ardhmja po bëhet e pasigurt, e kur mirëqenia e qytetarëve po lëndohet seriozisht nga një ekonomi në rënie, ne kemi vendosur të përgjigjemi me një platformë të duhur dhe me një vizion të ri politik - të bazuar në dije dhe kompetencë.


Shpërndaje:

PDK.info use cookies to give you a better navigation experience on our site. As soon as you continue the tour, we assume you accept the cookies policy. Learn more about the cookie policy we use here.